• +420 585 634 151
  • info@vnufol.cz

PŘIHLÁŠENÉ PŘÍSPĚVKY: 57⁄57

Balek Bronislav: Fyzikální principy lékařských terapeutických přístrojů II.

(vystoupení)
Příspěvek popisuje fyzikální principy dalších používaných lékařských terapeutických přístrojů v intenzivní medicíně. Navazuje na předchozí přednášku s tímtéž názvem přednesenou na VNUF 18/2013 v Hradci Králové. Mezi nejčastěji používané lékařské terapeutické přístroje v intenzivní medicíně patří kardiostimulátory (stimulují srdeční sval), defibrilátory (ruší míhání srdečních síní a komor), injekční dávkovače a infuzní pumpy (dávkují tekutiny do žil a někdy i do tepen), dýchací vak pro ruční dýchání, resuscitační ventilátory (dýchají s nemocným), anesteziologické–narkotizační přístroje (uspávají operovaného nemocného), laváže (hypertemické cytostatické intraperitoneální intraoperační promívání břišní dutiny HIPEC), mimotělní oběh (přístroj srdce-plíce, extrakorporál, požívá se při srdečních operacích), mimotělní oxygenace, mechanické podpory srdce, koncentrátory kyslíku (generují kyslík ze vzduchu), hyperbarické komory atd. Generování fyzikálních veličin těmito přístroji znázorňují bloková schémata, fotografie, grafy, parametry signálů a popis.


Balek Bronislav: Několik způsobů měření otáček

(vystoupení)
Měření otáček je požadováno v mnoha oborech. V příspěvku bude ukázáno několik způsobů tohoto měření za pomocí počítačového měřícího systému ISES (internetové školní experimentální studio), modelů elektromotorků a různých snímačů. Snímače jsou používány fotoelektrické transmisní – průchozí (optická závora), fotoelektrické reflexní (odrazové), teslametr (měřič magnetické indukce), cívka bez nebo se železným jádrem, cívka s železným jádrem předmagnetovaná trvalým magnetem, tachodynamo atd. Možnosti měření otáček: 1) Ventilátor počítače a optická závora ISES jako snímač 2) Motorek s diskem a otvorem a optická závora ISES jako snímač 3) Model stejnosměrného motorku, rotující trvalý magnet a cívka jako snímač 4) Model stejnosměrného motorku, rotující trvalý magnet a teslametr ISES jako snímač 5) Model stejnosměrného motorku, trvalý magnet jako rotující zrcadlo a reflexní fotosnímač 6) Rotující feromagnetické rameno a jako snímač, trvalým magnetem předmagnetovaná cívka s feromagnetickým jádrem 7) Tachodynamo 8) Generátor sinusového napětí s trvalým magnetem a cívka jako snímač 9) Generátor sinusového napětí s trvalým magnetem a teslametr ISES jako snímač V přednášce budou způsoby měření otáček popsány a některé i předvedeny.


Berej Waldemar, Marek Budziński: Two little gems in optics

(vystoupení)
We will show two well known optical phenomena, the dispersion and the polarization of light, in some specific circumstances which are not so common.


Boček Vít: Osciloskop za 300 Kč a další výhodné fyzikální nákupy

(vystoupení)
V příspěvku se seznámíme s cenově dostupnými přístroji zakoupenými na Aliexpressu, které můžeme využít při výuce fyziky. Také si ukážeme, jaké experimenty lze vyrobit z materiálů a součástek nakoupených v tomto obchodě.


Böhm Pavel: Experimenty s digitálními vahami

(vystoupení)
Několik nápadů na experimenty využívající citlivé digitální váhy připojitelné k počítači.


Bochníček Zdeněk: Několik příkladů využití elektronických snímačů mechanických veličin při výuce

(vystoupení)
Užití elektronických čidel přináší v demonstračních experimentech některé nesporné výhody: názorné zobrazení výsledků, možnost měřit velmi krátké děje, kvantitativní data pro další zpracování. V příspěvku budou ukázány některé příklady jejich využití s prvky aktivní výuky.


Burdová Veronika, Jiří Tesař, Vladimír Vochozka, Vít Bednář: Žárovka v projektové výuce

(vystoupení)
V současné době prochází osvětlovací technika bouřlivým vývojem. Na tento vývoj musí zareagovat i samotná výuka fyziky. Příspěvek podává námět na projektovou výuku z fyziky. Ta se zabývá světelnými zdroji od jejich historie, přes jejich světel-nou účinnost až po jejich spektrální složení. Součástí příspěvku je i ukázka měřícího zařízení a zpětná vazba z výuky.


Burian Petr, P. Fiala, P. Broulím, P. Turjanica, M. Jára, V. Georgiev, L. Pušman, L. Poláček, J. Zich: Vývoj fyzikální instrumentace na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni

(firemní prezentace)
Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni se již řadu jet věnuje vývoji instrumentace pro oblast fyzikálních experimentů. Zaměřuje se především, ve spolupráci s ÚTEF ČVUT, na využití detektorů ionizujícího záření třídy Medipix/Timepix. Klíčové prvky prezentace tvoří několik zařízení. Především je to sada EduPIX, která míří na středoškolské a vysokoškolské učitele fyziky a představuje ucelený nástroj pro experimenty s částicovým pixelovým detektorem Timepix. Dalším představovaným zařízením je detektor s čipem Timepix3 umožňující současné měření časové značky a energie. V neposlední řadě budou představeny i varianty detektorů s více detekčními vrstvami nebo zařízení pro měření času s vysokým rozlišením (13ps).


Desenský Petr, Pavel Saal: Propojení formální a neformální výuky v SC iQLANDIA

(vystoupení)
Během příspěvku představíme možnost zapojení science centra a neformální výuky v něm do formální části školního kurikula. Rovněž ukážeme pokusy/aktivity, které s tím souvisí a také se zaměříme na dynamicky se měnící část kurikula.


Dvořák Leoš: Další nápady z Malé Hraštice – tentokrát s vodou

(vystoupení)
Příspěvek popisuje několik pokusů s vodou: 1) efekt diamagnetismu vody na hladinu vody nad magnetem, 2) zdánlivou hloubku předmětů pod vodou při pozorování z různých úhlů, 3) jednoduché měření viskozity vody a 4) svislé a vodorovné „vrhy vodou“ pomocí plastové stříkačky a jejich souvislost s rovnicí kontinuity.


Dvořáková Irena: Formativní hodnocení - inspirace knížkou

(vystoupení)
Ve svém příspěvku bych chtěla účastníky seznámit se svými zkušenostmi s formativním hodnocením ve fyzice. Některé aktivity, které jsem s dětmi dělala, byly inspirovány knížkou Zavádění formativního hodnocení (autoři D. William a S. Leahyová).


Havlíček Karel, Matěj Ryston: Novinky v optické demonstrační sadě

(vystoupení)
Magnetická demonstrační sada pro geometrickou optiku byla vyvinuta na Katedře didaktiky fyziky jako levná alternativa ke komerčním optickým sadám. Jde o volně šiřitelný návod typu „udělej si sám“ pro výrobu přímo na škole s pomocí 3D tisku, odlévání optických prvků z průhledné pryskyřice a dalších dostupných komponentů. Sada obsahuje samostatný, z baterie napájený laserový zdroj, který promítá paprsek na rovinu tabule a tím zviditelňuje jeho průběh. Všechny komponenty sady jsou na tabuli drženy neodymovými magnety, což usnadňuje celkovou manipulaci při výuce. Kromě částí sady již prezentovaných budou představeny novinky v sadě včetně webové stránky s návody na výrobu.


Hejnová Eva: Jaké mají žáci představy o atomech?

(poster)
V příspěvku budou uvedeny výsledky testu zadaného žákům 9. ročníku základních škol v červnu 2017. Test obsahoval 14 úloh, které zahrnovaly nejčastější intuitivní představy žáků v oblasti atomistiky.


Holubová Renata: Krev jako ne-newtonovská kapalina ve fyzice a kriminalistice

(poster)
V kriminalistické praxi je analýza krevních stop na místě závažných trestných činů nedílnou součástí vyšetřování. V příspěvku budou představeny charakteristiky krve z pohledu fyziky a využití fyzikálních zákonů při vyhodnocování stop krve. Budou představeny návrhy na aktivity žáků ve školské praxi.


Houfková Jitka, Rita Chalupníková, Petr Desenský, Martin Konečný, Radim Kusák, Zdeněk Polák, Pavel Saal, Peter Žilavý: Zajímavosti ze Science on Stage 2017

(vystoupení)
Zajímavosti z mezinárodního festivalu Science on Stage 2017 očima české výpravy.


Hrdý Jan, studenti GJP: Prosadí se elektromotor i v letecké dopravě?

(vystoupení)
Příspěvek shrnuje současnou situaci i výhled do nejbližší budoucnosti použití elektromotoru v letecké dopravě. Zaměřuje se především na elektrické multikoptéry, kterým pravděpodobně patří budoucnost v oblasti individuální letecké dopravy na krátkou vzdálenost a v případě hybridního provedení také v osobní i nákladní dopravě na střední vzdálenosti. Součástí příspěvku je také seznámení posluchačů s nejnovějšími objevy v oblasti leteckých akumulátorů. Těžiště příspěvku ale spočívá v popisu základních fyzikálních principů umožňujících pohyb a manévrování elektrických vrtulníků, kvadrokoptér a hexakoptér včetně praktické ukázky.


Hubáček Zdeněk: Vibrátory, jak je děti neznají

(vystoupení)
Když se před studenty zmíníte o vibrátorech, většinou se začnou smát, protože jediné, co si vybaví je pomůcka používaná na přelomu 19. a 20. století k léčbě ženské hysterie. Bývají pak velmi překvapeni, že myslím něco úplně jiného. Průmyslové využití vibrací, které jsou produkovány principem identickým jako ve výše uvedených pomůckách, je velmi široké. Příspěvek pojedná alespoň o některých využitích a seznámí posluchače s návodem na výrobu jednoduchých modelů a modelových situací, které studentům přiblíží pozitiva i negativa vibrací.


Hubeňák Josef: Akustika klasicky a s počítačem

(vystoupení)
V přípravě učitelů fyziky je vhodné připomínat historický vývoj poznání v jednotlivých oborech. Pokud to je možné, mají budoucí učitelé dostat do rukou i historické pomůcky a přístroje. Pro akustiku najdeme ve sbírkách ladičky, sirény, píšťaly, zvony, monochordy atd. S nimi lze demonstrovat řadu jevů z fyzikální akustiky a následně některá měření a demonstrace provést s použitím počítače. Tak získají učitelé spolehlivý historický základ i schopnost experimentovat na současné úrovni didaktické techniky.


Jermář Jakub: Kuchařka II - další jednoduché experimenty s Vernierem

(vystoupení)
Představení druhého dílu "Kuchařky" - souboru jednoduchých experimentů se systémem Vernier. Součástí příspěvku budou demonstrace vybraných experimentů.


Kácovský Petr, Marie Snětinová: Elektronické Sbírky (...řešených úloh a fyzikálních pokusů)

(vystoupení)
Příspěvek se zaměří na Sbírku řešených úloh a Sbírku fyzikálních pokusů a především na novinky týkající se těchto dvou elektronických projektů. Věnovat se bude také propojení obou sbírek.


Kéhar Ota: Východ a západ slunce

(vystoupení)
Astronomické jevy, ke kterým dochází dvakrát během dne, ráno a večer. Popíšeme si, jak chápat časový údaj, který se dozvídáme při předpovědi počasí. Najdeme odpovědi na otázky, který den slunce vychází nejpozději, který naopak zapadá nejdříve. Který den je nejdelší noc?


Kekule Martina: Dřepování na plošném siloměru a čtení zaznamenaného grafu žáky sledované oční kamerou

(vystoupení)
Cílem příspěvku je prezentace řešení úlohy s grafem zaznamenané pomocí oční kamery, pomocí níž jsme mohli sledovat, na co žáci při prohlížení grafu směřují pozornost. Konkrétně se jednalo o graf závislosti působící síly na čase zaznamenávající dřepování na tzv. plošném siloměru. Žáci střední školy ho nejprve volně prohlíželi, a poté řešili zadané úkoly týkající se prezentovaného grafu. Výstupy ukazují rozdílné přístupy žáků, jak během volného prohlížení, a tím zřejmě i jejich odlišné představy o grafech, tak i v jejich správnosti řešení zadaných úkolů a tedy i v jejich fyzikálním porozumění prezentovanému grafu.


Kerlínová Věra: Fyzika v silniční, železniční, lodní a letecké dopravě

(vystoupení)
Pro žáky středních odborných škol jsou znalosti fyziky nezbytné a to zejména z důvodu její provázanosti s většinou odborných předmětů. Pracovní sešit, který je ve výuce fyziky používán od školního roku 2008/2009, byl vytvořen tak, aby mohl přispívat ke zkvalitnění a usnadnění výuky na středních školách, ke sjednocení základní náročnosti učiva fyziky, k usnadnění domácí přípravy žáků, k minimalizaci psychické zátěže žáků, k podpoře žáků s poruchami učení a v letošním školním roce i žáků sluchově postižených, dále k získání přehledu o právě probíraném učivu a k podpoře mezipředmětových vztahů. Pracovní sešit byl sestaven tak, aby získané vědomosti a dovednosti mohli žáci dále rozvinout a využít v odborných předmětech, například v Dopravě a přepravě, Automobilech, Silničních vozidlech a Logistice. V návaznosti na obsah Pracovního sešitu byly v rámci spolupráce s vysokoškolskými pedagogy a lektory uskutečněny desítky zajímavých přednášek, besed, interaktivních programů, fyzikálních experimentů a exkurzí, které se staly nedílnou součástí výuky fyziky na střední odborné škole a vhodně doplňují její specifickou formu, která je založena na problematiku výuky fyziky v rámci dopravních oborů.


Kodejška Čeněk: Demonstrace hydrostatického paradoxu pomocí plastových lahví a LabQuest Vernier

(poster)
Příspěvek se zabývá experimentální demonstrací hydrostatického paradoxu s využitím jednoduchých pomůcek v podobě plastových lahví, plastových injekčních stříkaček se závitem a pro vyhodnocení výsledků byl použit datalogger LabQuest Vernier. V příspěvku si ukážeme nejprve výrobu pomůcky a v druhé části postup měření pomocí tlakoměrů Vernier.


Kohout Jiří: Několik netradičních laboratorních úloh simulujících postupy fyziků

(vystoupení)
V příspěvku bude prezentováno několik netradičně pojatých laboratorních úloh z mechaniky a elektřiny vhodných pro výuku fyziky na ZŠ či SŠ. Ačkoliv obsahová stránka úloh je poměrně jednoznačná a dobře známá (např. stabilita plechovky, výtok kapaliny otvorem či měření vnitřního odporu s pomocí reostatu na základě rovnosti výkonů), jejich pojetí je zvoleno tak, aby byl kladen důraz na klasické postupy fyziků z praxe, které však v rámci školské fyziky nejsou vždy dostatečně zdůrazněny. Úlohy je proto formulovány tak, aby byla akcentována shoda experimentu s teorií či hledání optimálního řešení na základě postupných aproximací. Uvedené úlohy mohou posloužit v badatelsky orientované výuce fyziky, je možné je však zařadit i v rámci klasicky pojaté výuky jako určité zpestření a přiblížení práce profesionálních fyziků.


Kolář Karel: Proč učitel není hlavním zdrojem informací a motivace žáků pro účast v aktivitách pro nadané žáky?

(vystoupení)
Ukazuje se, že pro aktivity jako Fyzikální korespondenční seminář či Výpočty fyzikálních úkolů, nejsou učitelé hlavním zdrojem informací o existenci těchto aktivit, natož hlavním motivátorem k účasti v nich. Přitom MŠMT, potažmo NIDV, deklaruje, že jedním z těch, kteří by měli nominovat nadané, by měli být právě učitelé. Tento příspěvek by měl jednak přinést několik úvodních vhledů do situace a zejména rozpoutat diskuzi, jak by bylo možné stávající situaci zlepšit.


Kolář Karel: Jak umožnit středoškolákovi seznámit se během týdne s prací ve vědě?

(vystoupení)
Mnozí středoškoláci se sice zajímají o fyziku (matematiku, informatiku…) a vědí hodně o tom, jaký je současný stav poznání v jejich oblíbené oblasti, ale nedokáží si představit, jak vlastně funguje vědecká práce. Právě pro ně před 19 lety vznikl Fyzikální týden, dnes Týden vědy na Jaderce, který je s tímto během jednoho týdne seznámí. Středoškoláci sami pracují na miniprojektu, zpracují sborníkový příspěvek a prezentaci, kterou pak prezentují na závěrečné konferenci. Celý týden je pak prošpikován i přednáškami, exkurzemi a dalším doprovodným programem. Příspěvek přinese seznámení s Týdnem vědy na Jaderce, ukázku zajímavých miniprojektů a plány do dalšího roku.


Kolář Petr: Jednoduché experimenty v infračervené optice

(vystoupení)
Příspěvek se zabývá možnostmi využití běžně dostupné elektroniky ve výuce fyzi-ky. U některých přístrojů pro záznam obrazu lze jednoduchým způsobem dosáh-nout citlivosti na elektromagnetické záření v infračerveném spektru, čímž se oteví-rají možnosti, jak se podívat na chování elektromagnetického záření mimo viditelné spektrum a znázornit si pomocí něj jinak neviditelné jevy.


Konečný Martin: Koncepce výuky přírodních věd na Mensa gymnáziu v Praze

(poster)
Mensa gymnázium v Praze je škola zřizovaná Mensou ČR a zaměřuje se na práci s nadanými žáky. S ohledem na specifika těchto žáků a v rámci péče a rozvoje těchto žáků byla autorem vymyšlena koncepce výuky přírodních věd, podle které autor na uvedené škole vyučuje. V příspěvku bude popsán koncept výuky přírodních věd na nižším stupni (odpovídající 6. - 9. třídě základní školy) na Mensa gymnáziu v Praze.


Konečný Pavel: Experimenty s řetízky a řemeny, aneb jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád motorovou pilu

(vystoupení)
Řetězy a řemeny mají velmi široké uplatnění v technické praxi. Jejich dynamické chování je fyzikálně zajímavé, v některých případech kontraintuitivní, a přitom v základních rysech uchopitelné fyzikou na (téměř) středoškolské úrovni. Existuje několik jednoduchých školských pokusů, které dynamiku řetízků osvětlují. Praktický význam porozumění tomu, jak se řetězy a řemeny chovají, je zřejmý - z bezpečnostního hlediska je například užitečné mít představu o tom, co může udělat konec přetrženého řetězu běžící motorové pily. V příspěvku bude demonstrováno, jak jednoduchým způsobem uskutečnit některé známé i méně známé experimenty s řetízky, například samonosné běžící řetězové kolo, bude poukázáno na vzájemné souvislosti i souvislosti s jinými oblastmi mechaniky.


Koníček Libor: Fyzikální hrnec

(vystoupení)
V příspěvku budou uvedeny experimenty, které prováděli nadaní žáci v rámci Letní přírodovědné školy realizované na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity.


Koudelková Věra, Stanislav Gottwald: Zajímavosti ze školky Heuréky II.

(vystoupení)
V příspěvku seznámíme účastníky se zkušenostmi z prvního cyklu paralelního běhu školky Heuréky a ukážeme vybrané nové experimenty a aktivity, které pro semináře vznikly.


Koudelková Věra: Když máte dost peněz...

(vystoupení)
V příspěvku ukážu tři experimenty, které ukazují známé jevy (vířivé proudy, Curieova teplota, hydrofobní povrch) s pomůckami, které nejsou tak úplně low-cost :-)


Kroupová Bohumila, Kamila Váňová: Úlohy ze starých učebnic

(poster)
Příspěvek pojednává o úlohách ze starých učebnic přírodozpytu, který se vyučoval na obecných a měšťanských školách do roku 1948. Předmět obsahoval fyziku a chemii. Úlohy mohou poskytnout náměty do hodin fyziky, ale také pro mezipředmětové vztahy.


Kubera Miroslav: Jak studenti vyráběli teploměr a co se tím naučili

(poster)
V rámci laboratorních prací jsme se studenty navrhli, vyrobili a nakalibrovali vlastní termistorový teploměr. Podělíme se o zkušenosti s výrobou a se začleněním do výuky.


Kusák Radim: Od jednoduchých pokusů po moderní technologie

(vystoupení)
Pomocí jednoduchých názorných experimentů a moderních pomůcek, jako je usb mikroskop, se podíváme na integraci moderních technologií do výuky.


Kvapil Jiří: (Ne)překotný hranol

(vystoupení)
Během svého výstupu předvedu, jak si učitel může poměrně snadno vyrobit překotný hranol a na čem jeho "překotnost" závisí.


Legendziewicz Jacek: resilient glass or delicate glass ?

(vystoupení)
I will show glass which is very hard or delicate on a example of drop of glass and second example how we can observe how glass we can bend as spring.


Lepil Oldřich, Čeněk Kodejška: Netradiční experimenty s vázanými oscilátory

(vystoupení)
Rezonanční děje ve vázaných oscilátorech umožňují lépe porozumět přechodu od oscilátoru se soustředěnými parametry k soustavě s rozestřenými parametry, kterou se může šířit mechanická nebo elektromagnetická vlna. Obsahem příspěvku jsou experimenty s mechanickými a elektromagnetickými vázanými oscilátory s použitím měřicího systému Vernier, programu pro videoanalýzu Tracker a prezentace modelů vytvořených programy Modellus 4 a NL5 Circuit Simulator.


Lustig František: Experiment vzdálený z hodiny do každé rodiny

(vystoupení)
Předvedeme nové pojetí měřicího systému, který umožňuje provádět experimenty zároveň klasicky hands-on a zároveň vzdáleně. Již dříve jsme vyvinuli multiplatformní stavebnicového prostředí "iSES Remote Lab SDK" (www.ises.info/index.php/cs/systemises/sdkisesstudio), které umožňuje tvorbu laboratorních experimentů s různými systémy jako jsou ISES, standardní klasické multimetry, COM zařízení, ale též i Arduino systémy aj. Nyní jsou takto sestrojené experimenty ZÁROVEŇ hands-on experimenty a ZÁROVEŇ vzdálené experimenty. Experiment, který provádí učitel ve třídě, je hads-on přístupný na stole učitele. Dále mají možnost pracovat na tomto experimentu studenti ve třídě prostřednictvím svých tabletů, mobilů aj. A současně je tento experiment přístupný i jako vzdálený experiment externím uživatelům na Internetu. Pokud učitel tento experiment nechá běžet i po výuce, je tento experiment dostupný odkudkoliv, komukoliv a kdykoliv na pevných i mobilních zařízeních. Student si experiment může zopakovat doma, vyzkouší si jiné podmínky experimentu, naměří si nová data z experimentu, může si na něm provést experimentální domácí úkol aj.


Lustig František: Postavte si svůj vlastní hands-on vzdálený experiment

(výstavka)
Výstavka bude praktickým pokračováním příspěvku F. Lustiga "Experiment vzdálený z hodiny do každé rodiny". Na výstavce si vyzkoušíte hands-on měření, vzdálená měření se systémy ISES, měření s klasickými multimetry, s Arduinem aj. Na místě si postavíte svůj první vzdálený experiment, který budete ovládat ze svého mobilu, tabletu aj. Na výstavce bude též fyzikální bazar experimentálního haraburdí (pružiny, motory, držáky, posuvy, elektronika aj.), které nahromadil F. Lustig během svého života.


Lustig František: Firemní prezentace měřicího systému ISES-WIN

(firemní prezentace)
Firma „František ISES Lustig“ představí nejnovější trendy v měřicích systémech. Bude prezentován nový integrovaný měřicí systém ISES-WIN. Tento stavebnicový systém sestává z měřicího zařízení na bázi ISES, či Arduino, dále ze sady senzorů, z modulárního software a z plnohodnotného Windows10 minipočítače s dotykovou obrazovkou.


Machalická Jana: Experimenty z Interaktivní fyzikální laboratoře: Optika

(vystoupení)
V příspěvku bude prezentována nová experimentální sada zaměřená na optiku, se kterou se mohou studenti setkat v rámci návštěv Interaktivní fyzikální laboratoře na MFF UK v Praze. Současně budou zmíněny další informace a zajímavosti z IFL.


Martincová Daniela, SKUPINA ČEZ, a.s; LMC,s.r.o.;JČMF: Vím proč!

(vystoupení)
V příspěvku představím projekt „Vím proč!“, jeho cíle ve výuce fyziky směrem k žákům, učitelům fyziky a veřejnosti v kontextu výstupů šetření PISA 2015 ( ČŠI) v přírodovědné oblasti. Nabídnu zkušenosti se včleněním projektu do výuky fyziky na ZŠ , SŠ a gymnáziích a uvedu nejúspěšnější žákovská fyzikální videa oceněna odbornou a veřejnou porotou v uplynulém 4. ročníku soutěžní části tohoto projektu.


Martincová Daniela, SKUPINA ČEZ, a.s.: Vím proč!

(výstavka)
Výstavka žákovských fyzikálních videí v podobě cyklických ukázek.


Masopust Pavel: Fyzika a kettlebell

(vystoupení)
Co je kettlebell a jak nám může pomoci s fyzikou a fyzičkou? Příspěvek představí nástroj kettlebell a zmíní pár fyzikálních souvislostí při jeho obsluze.


Mathelitsch Leopold: Physics and Sport

(vystoupení)
Three topics will be discussed in the presentation: high jump, optimal throwing angle, records. The first part will include such an exotic example as a high jump on the moon. Physicists are telling us that 45 degrees is the optimal angle to achieve maximal distance. Nevertheless, sports disciplines do not obey this law. And records are always fascinating – do ultimate limits exist?


Miléř Tomáš, Lukáš Pawera: Hrnečku, Vař!

(vystoupení)
V našem příspěvku jsme se zaměřili na energetickou účinnost vaření a pečení. Pokusili jsme se navrhnout a zkonstruovat úsporný kuchyňský spotřebič, jaký v kuchyňských potřebách nekoupíte. Nelze sice konkurovat rychlovarné konvici v účinnosti ohřevu vody, ale velký potenciál je u pokrmů, které vyžadují dlouhý čas na přípravu - jako je vaření luštěnin nebo hovězího masa. Velmi nehospodárné jsou klasické plynové a elektrické trouby nebo elektrická remoska bez tepelné izolace a regulace teploty. Naše zařízení využívá elektřinu ze sítě nebo z akumulátoru, má termostat i izolaci. Zhotovili jsme vícero zařízení s různým konstrukčním řešením; zařízení představíme, porovnáme jejich účinnost, výhody a případné nevýhody.


Nečas Tomáš: Člověk a energie

(vystoupení)
Obsahem příspěvku bude několik námětů na experimenty či žákovské projekty s tématikou fyzika lidského těla - spotřeba energie, výkon, chlazení, ...


Novotný Jan: Rudý posuv v úloze z Fyzikální olympiády

(vystoupení)
V zadání Fyzikální olympiády se objevila úloha odvolávající se na rudý posuv spektra objektu způsobený rozpínáním vesmíru. Vzniká otázka, zda pro rudý posuv uvažovaný v kosmologii lze použít běžného vzorce pro Dopplerův jev ze speciální teorie relativity. Věnujeme se rozboru této otázky. Zvláštní pozornost věnujeme kosmologickému modelu Milneho.


Opatrný Tomáš: Foucaultovo kyvadlo

(vystoupení)
V příspěvku jsou zmíněny zkušenosti s konstrukcí Foucaultova kyvadla poháněného elektromagnetem. Komorní verze (délka cca 287 cm) řízená arduinem funguje v autorově pracovně, rychlost stáčení roviny kyvu odpovídá ideální hodnotě cca 11 a půl stupně za hodinu s přesností cca 1 a půl stupně za hodinu. Delší verze (cca 26 m) je konstruována v rámci diplomové práce při hlavním schodišti budovy PřF UP. V obou případech je průchod kyvadla rovnovážnou polohou snímán opticky a poté je načasováno sepnutí elektromagnetu centrálně umístěného pod kyvadlem tak, aby byly kompenzovány energetické ztráty kyvadla. Eliptický pohyb kyvadla, který by vedl k rušivým efektům, je eliminován pomocí tzv. Charronova prstence. Zájemci se dozví některé nápady, které jim umožní postavit si podobné kyvadlo doma či ve škole.


Panoš Stanislav, Tomáš Opatrný: Turnaj mladých fyziků v ČR a ve světě

(vystoupení)
Turnaj mladých fyziků, který je mnohými považován za nejnáročnější soutěž pro středoškoláky, modeluje skutečnou vědeckou činnost. Každým rokem je na počátku formulováno 17 vágně definovaných úloh (například: "Dalekohled můžeme sestrojit s pomocí jediné čočky, pokud nahradíme okulár malou aperturou. Jak parametry čočky a otvoru ovlivní obraz (např. zvětšení, ostrost a jas)?"). Pětičlenné týmy pak vypracují řešení jednotlivých úloh jak po teoretické tak i experimentální stránce. Při vlastním turnaji se pak střetnou trojice týmů, které se prostřídají v rolích referenta, oponenta a recenzenta: úkolem je co nejlépe prezentovat vlastní řešení problému a zoponovat či vyhodnotit výsledky a vystoupení soupeřů. Letos se konal 30. ročník mezinárodního turnaje v Singapuru a českým reprezentantům se mezi 30 zúčastněnými státy podařilo umístit na 9. místě a získat tak stříbro.


Pazdera Václav: Pár zajímavých nápadů VIII

(vystoupení)
V příspěvku prezentuji pár zajímavých nápadů na kterých jsem v poslední době pracoval.


Piskač Václav: Z Fyzikálního šuplíku 007

(vystoupení)
Ve svém vystoupením se zaměřím na žákovské a učitelské experimenty spojené s odporem.


Reichl Jaroslav: Experimenty z magnetismu a z fyziky mikrosvěta

(vystoupení)
V příspěvku budou předvedeny dva experimenty z magnetismu a dva experimenty z fyziky mikrosvěta. Všechny experimenty jsou vhodné jako doplněk výuky fyziky na střední škole a všechny lze realizovat s minimálními finančními prostředky.


Reichl Jaroslav, Petr Kolář, Marie Kučerová, Jana Machalická: Několik projektů z tábora, tentokrát na téma „Návrat do analogového světa“

(vystoupení)
V příspěvku budou popsány vybrané projekty z tradičního Soustředění mladých fyziků a matematiků pořádaného KDF MFF UK Praha. Projekty mohou být inspirací pro samostatnou práci žáků, na projektové dny, na školy v přírodě a další aktivity.


Ryston Matěj: Dotazníkový výzkum ohledně výuky teorie relativity na fakultních školách MFF UK

(poster)
Základy speciální teorie relativity (STR) byly dříve na gymnáziích součástí běžné výuky fyziky. Vzhledem k tomu, že STR není zahrnuta v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia a na témata mimo RVP se díky nižší hodinové dotaci fyziky často ve výuce nedostane, nemáme dnes přesnou představu o podobě výuky STR. Na jakém procentu škol se stále učí? Je součástí běžné výuky nebo je ponechána na výběrový seminář? Která podtémata se stále učí? Abychom dostali odpověď na tyto otázky, byl sestaven online dotazník pro učitele fyziky a byla provedena pilotáž na fakultních školách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Na konferenci budou prezentovány výsledky této pilotní části.


Říha Jan, Čeněk Kodejška: Experimentální realizace Buquoyovy úlohy

(poster)
Předvedeme experimentální provedení pohybu tělesa s proměnnou hmotností, videoanalýzu tohoto pohybu v programu Tracker a simulaci v programu Wolfram Mathematica.


Sládek Petr, Lukáš Pawera, Jan Válek: Vrtulníkem na Mount Everest ...?

(vystoupení)
Zprávy o záchraně pomocí vrtulníku se objevují téměř každodenně. Ne vždy si všichni uvědomují, že jeho možnosti jsou omezené fyzikálními zákony. Do jaké výšky může vrtulník nastoupat, může přiletět pro horolezce na Mount Everest? Můžeme to přibližně spočítat ? A co takový experiment? Že ve vysokých nadmořských výškách je málo kyslíku je všeobecně známo, ale že to souvisí s tlakem vzduchu a jeho hustotou si uvědomí jen někteří. Pokles tlaku s výškou je mnohem vyšší než jsou všeobecné představy. Pro modelování letu vrtulníku do vysokých nadmořských výšek si vystačíme experimentem s dronem a školní vývěvou.


Svobodová Jindřiška: Slaná voda pro fyzika

(vystoupení)
Náměty na pokusy a zadání fyzikálních úloh se slanou vodou. Vytvoříme bazének se slanou vodou, ve kterém se sbírá a ukládá sluneční energie. Uvidíme, jak díky slanostnímu gradientu vody dochází ke konvekci odděleně v dolní a horní vrstvě. Prozkoumáme polohy metacentra a těžiště při plovnání ve slané vodě. Jaká bude viskozita a povrchové napětí slané vody?


Švecová Libuše, Roman Fanta, Jakub Nemčik: Teplota

(vystoupení)
V článku je představen návrh, jak zařadit pojem teplota do výuky z pohledu environmentálního vzdělávání. Návrh vznikl v rámci nového předmětu, který se nazývá Environmentální vzdělávání v přírodovědných předmětech. Předmět je určen studentům učitelství na Přírodovědecké fakultě, Ostravské univerzity.


Trna Josef, Eva Trnová: Komiksy s experimenty a zkoumáním jevů

(poster)
Komiksy jsou pro současnou Net generaci žáků vhodným vzdělávacím prostředkem. Mohou účinně napomoci fyzikálnímu vzdělávání, zejména když obsahují experimenty a znázornění fyzikálních jevů.


Vícha Vladimír, Tomáš Faikl: Postřelené špalíky

(vystoupení)
Jestliže diabolka vystřelená svisle vzhůru zasáhne dřevěný špalík podepřený na obou krajích, špalík vyletí a roztočí se. Při zásahu blízko těžiště se roztočí méně a při zásahu blíže ke kraji se roztočí více. Když na videozáznamu porovnáme výšky, kam špalík vystoupí v prvním a ve druhém případě, je prokazatelné, že rychle roztočený špalík vyletí výše… Příspěvek se zabývá řešením tohoto problému.


Vícha Vladimír, Jan Daněk, Matěj Prokop: Ochrana před UV zářením

(vystoupení)
Chrání nás drahé brýle s UV filtrem lépe než brýle levné? A jak jsou na tom opalovací krémy? V příspěvku chceme prezentovat výsledky našeho dvouletého experimentování.


Vlková Iva, Dagmar Nevřelová: Pojmové mapy ve výuce fyziky na středních školách

(poster)
Příspěvek prezentuje výsledky dotazníkového šetření, které mapuje, jak často stře-doškolští učitelé fyziky používají výukovou metodu pojmových map ve své výuce a důvody, proč ji učitelé nepoužívají tak často, jak by mohli. Popíše možnosti přípra-vy středoškolských žáků na práci s pojmovými mapami, jejich reakce na pojmové mapy, míru osvojení a atraktivity dané výukové metody. V závěru příspěvku autoři navrhnou možná řešení vedoucí k častějšímu používání pojmových map ve výuce nejen na středních školách.


Žák Vojtěch: Elektřina a magnetismus – v hlavní roli tužková baterie

(vystoupení)
V tomto příspěvku jsou popsány a diskutovány tři experimenty z elektřiny a magnetismu, které je možné zařadit jako žákovské pokusy jak na základní, tak na střední škole. Tematicky se jedná o magnetické pole v okolí vodiče s elektrickým proudem, magnetickou sílu působící na vodič s elektrickým proudem a jednoduchý elektromotorek. V experimentech je využíván levný materiál (zejména tužková baterie), takže je velmi snadné zařadit je do běžné výuky.


Žilavý Peter: Neposlušná elektrostatika II

(vystoupení)
Ve školních experimentech z elektrostatiky i při mnoha činnostech v běžném životě probíhá často nabíjení či vybíjení těles prostřednictvím krátkých elektrických výbojů. Jak vlastně doopravdy funguje školní Van de Graaffův generátor či jiné pomůcky pro pokusy z elektrostatiky? Jak hledat chybu, když nám něco nefunguje? Neobvyklý způsob hledání odpovědí na tyto otázky pomocí digitálního osciloskopu s vn sondou a inovovaného měřiče elektrického náboje je obsahem tohoto příspěvku.


Social Media
Zaslat sborník mailem
Newsletter: